Người đứng đầu Cơ quan Lãnh sự

Theo Điều 4 và Điều 10 Công ước Viên về quan hệ lãnh sự, việc lập cơ quan lãnh sự và bổ nhiệm Người đứng đầu cơ quan lãnh sự phải được sự đồng ý của Nước tiếp nhận.


1. Thủ tục Xin chấp thuận Người đứng đầu cơ quan lãnh sự: tham khảo quy trình tại website Cục Lễ tân Nhà nước (https://stateprotocol.mofa.gov.vn)


2. Trình Giấy chấp nhận lãnh sự và Chào ra mắt.

Sau khi nhận được Giấy chấp nhận Lãnh sự, cơ quan Lãnh sự tại Thành phố gửi công hàm thông báo ra mắt Trưởng đại diện cơ quan Lãnh sự đến Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông lệ, Trưởng đại diện cơ quan Lãnh sự sẽ chào ra mắt Giám đốc Sở Ngoại vụ và Người đứng đầu Thành phố.
 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: Banbientap@mofahcm.gov.vn