Cấp hộ chiếu công vụ, ngoại giao

 

  1. Nghị định 48/CP ngày 08-07-1993 về hộ chiếu và thị thực.

  2. Thông tư 1584/NG-TT ngày 28-08-1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 48/CP ngày 08-07-1993.

  3. Nghị định 24/CP ngày 24-03-1995 về thủ tục xuất nhập cảnh.

  4. Thông tư 163/NG-TT ngày 25-05-1995 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/CP ngày 24-03-1995.

  5. Nghị định 76/CP ngày 06-11-1995 v/v sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/CP ngày 24-03-1995.

  6. Công văn 818CV/BNG-LS ngày 16-03-2006 v/v thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ.

 

 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: Banbientap@mofahcm.gov.vn