Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động thông tin, báo chí


  1. Luật Báo chí ngày 28-12-1989.


  2. Nghị định 67/CP ngày 31-10-1996 về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.


  3. Thông tư Liên bộ 84/TTLB ngày 31-12-1996 của Bộ Văn hóa Thông tin và Ngoại giao về việc hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.


  4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12-06-1999.


  5. Thông tư Liên tịch 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ ngày 26-09-2001 hướng dẫn việc phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng.


  6. Thông tư 04/2014/TT-BTTTT hướng dẫn việc quản lý báo chí.


  7. Nghị định 88/2014/NĐ-CP hướng dẫn việc quản lý báo chí.

 


Tệp đính kèm:

 
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 06-04-2015