Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tờ khai nhập khẩu hàng ngoài định lượng


TỜ KHAI NHẬP KHẨU HÀNG NGOÀI ĐỊNH LƯỢNG [1]

Theo Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG            

                                                                                                                                                                 Mẫu:UĐMT-02

               

Kính gửi:                        -  Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh;

-  Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

 

Cơ quan tổ chức: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ…………………………………………………………………………

Xin được nhập……………..lô/ kiện hàng với các chi tiết như sau:

 

1. Số vận đơn:……………………………………………………………………………………         

2. Nội dung hàng:……………………………………………………………………………………

3. Mục đích sử dụng:…………………………………………………………………………………...

4. Gửi từ:………………………………………………………………………………………

5. Cảng đến/ Cửa khẩu đến: ………………………………………………………………………...

                                                                              

                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng….năm…

                                            Họ tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền

                                                       Con dấu của cơ quan, tổ chức xin nhập hàng

 

 

 

 

 

Số: ……… /NV- LT

Ý kiến của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh: Căn cứ vào Khoản 3, Mục II của Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007,  Sở Ngoại vụ đề nghị giải quyết theo quy định./.

     TP. Hồ Chí Minh, ngày...tháng…năm..

                                  GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phần dành cơ quan hải quan

 



[1] Chỉ sử dụng tờ khai này sau khi có ý kiến của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho phép nhập khẩu hàng hoá ngoài định lượng;

- Đề nghị làm 03 bản, 01 bản lưu tại Cục Lễ tân Nhà nước, 01 bản lưu tại Vụ Giám sát quản lý.

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 20-03-2009
 

Số lượt truy cập.