Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Công tác Lễ tân Đối ngoại


Thông tư của Bộ Tài Chính số 08/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2003 hướng dẫn thực hiện hoàn Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
15-02-2019

Quy chế cấp Chứng minh thư cho thành viên các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (ban hành kèm theo quyết định số 2771/2007/QĐ-BNG-LT ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)
15-02-2019

Quy chế về Lãnh sự Danh dự của nước ngoài tại Việt Nam
15-02-2019

Nghị định của Chính phủ số 73-CP ngày 30-7-1994 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
15-02-2019

Cấp và Gia hạn Thẻ Tạm trú và Chứng minh thư
30-11-2018

 

Các tin liên quan:
 

Số lượt truy cập.