Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Đơn xin nhập khẩu hàng


ĐƠN XIN NHẬP KHẨU HÀNG [1]

Theo Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG            

                                                                                                                                                                 Mẫu:UĐMT-01

                Kính gửi:        - Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

   - Bộ Công Thương (nếu mục 3 khai “Có”)

   - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

 

Cơ quan tổ chức: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ…………………………………………………………………………

Xin được nhập……………..lô/ kiện hàng với các chi tiết như sau:

 

1. Số vận đơn:……………………………………………………………………………………

2. Nội dung hàng:…………………………………………………………………………………

3. Hàng hoá thuộc loại kinh doanh hoặc nhập khẩu có điều kiện:

                        Không       

(Ví dụ như dược phẩm, hoá mỹ phẩm…)

4. Mục đích sử dụng:……………………………………………………………………………

5. Gửi từ:……………………………………………………………………………

6. Cảng đến/ Cửa khẩu đến: ………………………………………………………………………...

                                                                       Tp. HCM, ngày…..tháng….năm

                                   Họ tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền

                                                 Con dấu của cơ quan, tổ chức xin nhập hàng

 

 

 

 

Số:………/NV - LT

Ý kiến của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh: Căn cứ vào Khoản 2, Mục II của Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007,  Sở Ngoại vụ đề nghị giải quyết theo quy định./.

         TP. Hồ Chí Minh, ngày…tháng...năm..

                                    GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phần dành cho Bộ Công Thương:

(nếu mục 3 khai “Có”)

Phần dành cho cơ quan hải quan:

 

 

 [1] Đề nghị làm 02 bản nếu mục 3 khai “Không” hoặc 03 bản nếu mục 3 khai “Có”.

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 20-03-2009
 

Số lượt truy cập.