Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Đối tượng cấp hộ chiếu công vụ


Căn cứ Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17-08-2007; Căn cứ Nghị định 65/2012/N-CP ngày 6/9/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam:

Hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam thuộc diện sau đây, được cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này cử ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của cơ quan đó:

1. Cán bộ, công chức Nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

3. Nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.

4. Vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của những người nêu tại khoản 3 Điều này cùng đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác.

5. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào yêu cầu và tính chất của chuyến đi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện việc cấp hộ chiếu công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc xét quyết định cấp hộ chiếu công vụ theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nêu tại khoản 1 Điều 32  Nghị định này cho những người không thuộc diện quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này.

 

Chú ý: Các mẫu giấy tờ cần thiết xin vào địa chỉ dưới đây để download:

http://www.lanhsuvietnam.gov.vn

 

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 07-07-2015