Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thẩm quyền ký quyết định

Cấp có thẩm quyền ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ chính thức của nhà nước.

Các cấp có thẩm quyền ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài  thực hiện nhiệm vụ chính thức của nhà nước bao gồm:

  1. Thủ tướng Chính phủ
  2. Thủ trưởng cấp Bộ, Tỉnh
  3. Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ hoặc Sở, Ban, Ngành thuộc Tỉnh. (Phải có văn bản của Thủ trưởng cấp Bộ, Tỉnh thông báo quyết định ủy quyền, phạm vi ủy quyền, con dấu và chữ ký của người được ủy quyền cho Bộ Ngoại giao và Bộ Công an)
  4. Cán bộ, công chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổ chức Chính trị - Xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) thực hiện theo qui định của Bộ Chính trị và qui chế quản lý cán bộ công chức của các cơ quan tổ chức này.

 

Chú ý: Các mẫu giấy tờ cần thiết xin vào địa chỉ dưới đây để download:

http://www.lanhsuvietnam.gov.vn

 

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 27-06-2013