Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thứ năm, ngày 24-01-2019
Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Ban Giám đốc qua các thời kỳ

Ban Giám đốc qua các thời kỳ:
+ Các Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM qua các thời kỳ:

Ông         Lê Quang Long              (Từ 2016 - nay)

Đại sứ      Nguyễn Vũ Tú               (Từ 2015 - 2016)

Đại sứ      Nguyễn Hồng Lĩnh         (Từ 2012 - 2015)

Đại sứ      Trần Quang Dũng          (Từ 2008 - 2012)

Ông          Lê Quốc Hùng               (Từ 2001 – 2008)

Ông          Vũ Hắc Bồng                (Từ 1982 – 2001)

Ông          Hồ Tư Trực                   (Từ 1981 – 1982)

Ông          Lê Quang Chánh           (Từ 1977 – 1981)

Giám đốc (Phó Chủ tịch UBND TPHCM kiêm nhiệm: Ông Dương Đình Thảo (Từ 1976 – 1977)

Ông Hoàng Bích Sơn (Từ 1975 - 1976) Trưởng Ban Ngoại vụ (nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam)

+ Các Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM qua các thời kỳ:

Ông          Nguyễn Tuấn                 (Từ 2010 - 2014; từ 2017 - nay)

Ông          Trần Phước Anh             (Từ 2017 - nay)

Ông          Đoàn Tuấn Linh              (Từ 2014 - 2018)

Bà            Trần Thị Hiếu Hạnh         (Từ 2009 - 2012; từ 2016 - 2017)

Ông          Lê Quang Long               (Từ 2014 - 2016)

Ông          Nguyễn Hồng Lĩnh           (Từ 2007 - 2012)

Ông          Nguyễn Vũ Tú                 (Từ 2007 - 2010)

Ông          Trần Quang Dũng           (Từ 2003 - 2008)

Ông          Lê Hưng Quốc                 (Từ 2001 – 2008)

Ông          Tần Xuân Vũ                  (Từ 2003 – 2007)

Ông          Lương Văn Lý                 (Từ 1994 – 2001)

Ông          Lê Quốc Hùng                 (Từ 1994 – 2001)

Ông          Võ Thịnh                        (Từ 1992 – 2002)

Ông          Nguyễn Đức Diếu            (Từ 1982 – 1990)

Bà            Lê Tuyết Thanh               (Từ 1982 – 1983)

Ông          Lâm Văn Khai                 (Từ 1982 – 1991)

Ông          Huỳnh Anh                      (Từ 1979 – 1986)

Ông          Hồ Tư Trực                      (Từ 1977 – 1981)

Ông          Cao Kiến Thiết                 (Từ 1976 – 1981)

Ông          Dương Đình Thảo             (Từ 1975 – 1976)

Phó Ban Ngoại vụ (nguyên Vụ trưởng Vụ báo chí Bộ Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam)

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 11-12-2018