Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổ chức thực hiện công tác lãnh sự


    1. Pháp lệnh Lãnh sự 13-11-1990.

    2. Nghị định 189-HĐBT ngày 04-06-1992 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lãnh sự.

    3. Quy chế 730/CB ngày 17-05-1995 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Lãnh sự.

    4. Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, ban hành theo Quyết định số 2789/2004/QĐ-BNG ngày 31-12-2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (trích).

 


Tệp đính kèm:

 
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 16-12-2005