Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013

Quyết định về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.