Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động đối ngoại


    1. Nghị định 21/2003/NĐ-CP ngày 10-03-2003 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.
    2. Nghị định 08/2003/NĐ-CP ngày 10-02-2003 về hoạt động của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế.
    3. Nghị định số 23/2010/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

 


Tệp đính kèm:

 
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 26-03-2010