Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Xuất nhập cảnh


 

    1. Pháp lệnh 24/1999/PL-UBTVQH10 ngày 28-04-2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

    2. Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17-08-2007  về nhập cảnh, xuất cảnh của công dân Việt Nam.

    3. Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28-05-2001 v/v Quy định chi tiếp thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

    4. Thông tư Liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29-01-2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28-05-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 27-03-2008