Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Liên hợp quốc


Thông tin cơ bản về Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Nhân dịp Việt Nam được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009, Ban Biên tập Website Sở Ngoại vụ giới thiệu về cơ cấu tổ chức, chức năng và quyền hạn của Hội đồng Bảo an.
14-01-2008