Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Viện Trao đổi văn hóa với Pháp


Tên giao dịch tiếng Pháp là Institut d’Echange Culturelle avec la France (IDECAF)

1. Chức năng:

  • Thực hiện các hoạt động hợp tác song phương giữa Việt Nam và Pháp trên các lĩnh vực văn hoá, khoa học và kỹ thuật theo chương trình do hai bên thỏa thuận, góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp.
  • Xây dựng, phát triển hợp tác văn hoá, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam và các nước có sử dụng tiếng Pháp.
  • Thông qua các hoạt động văn hóa và đào tạo tiếng Pháp góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu học tập và thưởng thức nghệ thuật của công chúng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  • Xây dựng chương trình hoạt động chung của IDECAF và chương trình hợp tác với Pháp để trình cấp trên duyệt trước khi đưa ra bàn và thông qua tại phiên họp toàn thể của Ủy ban hỗn hợp Việt-Pháp về chương trình.
  • Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của IDECAF sau khi đã được phê duyệt.
  • Quản lý mọi mặt hoạt động của IDECAF theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và của Bộ Ngoại giao.
  • Phối hợp với cơ quan, các ngành có liên quan ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động phù hợp với chức năng, quyền hạn của IDECAF.
  • Báo cáo định kỳ về tình hình công tác và phương hướng công tác của IDECAF với cơ quan quản lý cấp trên.
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 21-10-2005