Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Lễ tân


  1. Phòng Lễ tân có chức năng giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác lễ tân theo kế hoạch đối ngoại của các cơ quan, ban ngành Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh; quản lý các cơ quan Lãnh sự, văn phòng đại diện kinh tế- văn hoá- thương mại, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế (dưới đây gọi tắt là cơ quan đại diện nước ngoài) đóng tại thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Phòng Lễ tân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
   • Trực tiếp tổ chức đón tiếp các đoàn khách mời của Trung ương (Đảng, Nhà nước và Chính phủ), thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương và các đoàn khách do cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu.
   • Phối hợp tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế là khách mời của các ban, ngành trung ương - thành phố, các cơ quan đại diện nước ngoài tại thành phố.
   • Phối hợp tổ chức các đoàn của thành phố và trung ương đi thăm và làm việc ở nước ngoài.
   • Phối hợp tổ chức các sự kiện quốc tế hoặc các hoạt động có sự tham gia của nhân tố nước ngoài diễn ra trên địa bàn thành phố.
   • Quản lý, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
   • Quản lý việc thực hiện các quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho các cơ quan và thành viên của các cơ quan đại diện nước ngoài đóng tại thành phố .
   • Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành của thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương về các mặt nghiệp vụ đối ngoại và công tác lễ tân để phục vụ tốt chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
   • Cử nhân sự tham gia vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Sở và một số cơ quan khác.
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 21-10-2005