Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Phê duyệt Hiệp định miễn thị thực với Saychelles


Ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nội dung Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Saychelles về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

Hiệp định này đã được ký tại Hà Nội ngày 21/7/2011.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định này và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định.

(HV, Sở Ngoại vụ THCM)

 

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 13-06-2012