Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Ưu đãi Miễn trừ


GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
05-11-2019

BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO
05-11-2019

BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO VIỆT NAM
05-11-2019

Công hàm 4351/SNV-LT
Về việc: Nhắc lại thông tin về thời hạn xử lý hồ sơ liên quan đến chế độ ưu đãi miễn trừ của các Cơ quan Lãnh sự, Tổ chức Quốc tế, Văn phòng Kinh tế-Văn hóa tại TPHCM.
14-03-2019

Thông tư 15/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe
18-02-2019

 

Các tin liên quan:
 

Số lượt truy cập.