Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Quy chế sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Quy chế này điều chỉnh các hoạt động quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN). Trong đó viện trợ phi chính phủ nước ngoài được hiểu là viện trợ không hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận của bên tài trợ để thực hiện các mục tiêu phát triển và nhân đạo dành cho Việt Nam. Bên tài trợ gồm các tổ chức PCPNN, các tổ chức và cá nhân người nước ngoài khác, kể cả các tập đoàn, công ty có vốn nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài tôn trọng và chấp hành luật pháp Việt Nam, có thiện chí, cung cấp trực tiếp viện trợ không hoàn lại nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo của Việt Nam. Các phương thức cung cấp viện trợ PCPNN, gồm: Viện trợ thông qua các chương trình, dự án; viện trợ phi dự án (bao gồm cả cứu trợ khẩn cấp).

 

Nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN: công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phát huy tính chủ động của các cấp, các cơ quan quản lý ngành, địa phương, tổ chức và các đơn vị thực hiện. Các khoản viện trợ khi xây dựng và triển khai phải tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam; không tiếp nhận những khoản viện trợ gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp tác của tổ chức, cá nhân.

 

Các lĩnh vực ưu tiên sử dụng viện trợ PCPNN gồm: phát triển nông nghiệp và nông thôn, phát triển hạ tầng cơ sở xã hội, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; tăng cường năng lực thể, chế, quản lý, kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực; các hoạt động nhân đạo.

 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2010 và thay thế Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26-4-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

 

 (H.V., Sở Ngoại vụ TPHCM)

 


Tệp đính kèm:

 
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 02-11-2009