Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Ban hành Nghị định về việc quản lý tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2010/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2010/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

 

Theo đó, tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được hạch toán theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Hàng năm, cơ quan sử dụng tài sản báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

 

Đối với việc đầu tư, mua sắm đất đai, trụ sở, các tài sản gắn liền với đất của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ quyết định các dự án có tổng mức đầu tư từ 10 triệu USD trở lên; các dự án còn lại do Thủ trưởng các bộ, ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định.

 

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và báo cáo Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 26-4-2010.

 

(H.V., Sở Ngoại vụ TPHCM)

 


Tệp đính kèm:

 
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 26-03-2010