Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Thông tin về Đảng Cộng sản Tây Ban Nha


Tên Đảng: Đảng Cộng sản Tây Ban Nha

Tên viết tắt: PCE

Địa chỉ liên hệ: Calle Olimpo, 35 Madrid, Spain

Điện thoại: (34) 91 300 49 69

Fax: (34) 91 300 47 44

Email: Internacional@pce.es

Số lượng Đảng viên: Khoảng 30.000 người (năm 2005)

Số lượng dân biểu tại Quốc hội, các Hội đồng địa phương: Liên minh cánh tả thống nhất IU do PCE làm nòng cốt có 5 đại biểu Quốc hội (chiếm 5,3% số phiếu bầu cử Quốc hội tháng 3/3004) và 2.500 Ủy viên các Hội đồng địa phương.

Tên báo, tạp chí, website của Đảng: Báo Mundo Obrero (Thế giới công nhân) ra hàng tuần (phát hành khoảng 8.000 bản/số)

Tạp chí lý luận: Nuestra Bandera (Ngọn cờ của chúng ta)

Các mốc lịch sử của Đảng Cộng sản Tây Ban Nha:

Ngày thành lập: 15/4/1920

Từ khi thành lập cho đến khi ra công khai hoạt động (năm 1920 – 1977), Đảng Cộng sản Tây Ban Nha đã trả qua những chặng đường dài đấu tranh khó khăn và gian khổ, phần lớn dưới sự khủng bố, đàn áp của các chế độ độc tài, phát xít (1923-1930; 1934-1936; 1939-1977). Tróng suốt thời gian đó Đảng đã là nhân tố tập hợp rộng rãi các lực lượng công nhân và các tầng lớp tiến bộ trong xã hội đấu tranh chống chế độ độc tài, vì dân chủ và một xã hội mới. Trong thời kỳ chế độ độc tài phát xít Francisco Franco, Đảng là lực lượng chính trị có tổ chức duy nhất hoạt động bí mật.

Sau khi Franco chết (20/11/1975), các Đảng phái chính trị được ra công khai hoạt động. Nhưng lúc này Đảng Cộng sản Tây Ban Nha lại bước vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng kéo dài, nội bộ bị phân hóa nặng. Tháng 1/1984, một bộ phận trong Đảng tách ra thành lập Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha. Tháng 4/1985, một bộ phận khác trong Đảng với nguyên Tổng Bí thư Carrillo và 19 Ủy viên Trung ương đã bị khai trừ khỏi Đảng và đứng ra thành lập Đảng Lao động – Khối Thống nhất Cộng sản (PTE-UC).

Tháng 1/1989, đã diễn ra Đại hội Thống nhất lại hai Đảng Cộng sản Tây Ban Nha và Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha. Tuy nhiên một bộ phận của Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha do Tổng Bí Thư J. Ramos đứng đầu không tán thành và vẫn duy trì Đảng này. Năm 1991, Đảng Lao động – Khối Thống nhất Cộng sản sáp nhập vào Đảng Xã hội chủ nghĩa công nhân (PSOE) cầm quyền (bị thất cử năm 1996, nhưng lại thắng cử tháng 3/2004).

Hiện nay ở Tây Ban Nha vẫn có 3 Đảng Cộng sản hoạt động độc lập với nhau (PCE, Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha – PCPE và Đảng của những người Cộng sản Catalunha) và có sự khác nhau về quan điểm, đường lối.

Ban lãnh đạo hiện nay của Đảng:

Tổng Bí thư: đồng chí Francisco Frutos (được bầu lại lần thứ 3 liên tiếp tại Đại hội XVII tháng 6/2005)

Chủ tịch điều hành Ủy ban toàn quốc: đồng chí Filipe Alcaraz

Ủy ban toàn quốc: 110 Ủy viên

Ban chấp hành: 92 người

Ban thường vụ: 30 người, trong đó có Tổng Bí thư và Chủ tịch điều hành Ủy ban toàn quốc.

Cơ cấu tổ chức:

Do tính chất đặc thù của Tây Ban Nha (vương quốc gồm 17 xứ và 2 tỉnh tự trị) nên cơ cấu tổ chức của PCE cũng được tổ chức theo cơ cấu hành chính kiểu liên đoàn. Ở cấp Trung ương có Ủy ban toàn quốc, ở mỗi xứ có một Đảng bộ riêng, hoạt động tương đối độc lập (PCE có 15 Đảng bộ xứ). Đảng bộ xứ Catalunha trước nay hoạt động như một tổ chức độc lập với tên gọi là Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Catalunha PSUC, từ năm 1998 đổi thành PSUC.ViU.

Quan điểm đường lối của Đảng:

Trước những năm 70, về cơ bản, đường lối của Đảng Cộng sản Tây Ban Nha là đấu tranh chống chế độ độc tài, vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội theo mô hình Liên Xô và Đông Âu. Nhưng từ sau những năm 70, Đảng bắt đầu đưa ra một đường lối khác, theo một mô hình khác, sau này được gọi là “đường lối chủ nghĩa cộng sản châu Âu” mà nội dung cơ bản là phấn đấu giành chính quyền bằng con đường dân chủ, hòa bình, để xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa dân chủ, đa nguyên, không có hệ tư tưởng chính thống. Nhà nước pháp quyền đứng trên mọi Đảng, tôn trọng mọi quyền tự do cá nhân và tập thể, quan hệ quốc tế độc lập, bình đẳng, bỏ chủ nghĩa quốc tế vô sản…

Hiện nay PCE vẫn tự xác định là một Đảng Mác xít cách mạng và mục tiêu của Đảng vẫn là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Tây Ban Nha.

Từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX, Đảng Cộng sản Tây Ban Nha chủ trương hoạt động trong khuôn khổ Liên minh Cánh tả thống nhất (IU), do Đảng Cộng sản làm nòng cốt, phấn đấu theo 3 hướng lớn: xây dựng kinh tế hỗn hợp, trong đó khu vực Nhà nước được củng cố; đảm bảo công ăn việc làm và cải cách dân chủ, mở rộng tự do; thực hiện một chính sách đối ngoại độc lập, hòa bình, không phụ thuộc Hoa Kỳ. Đảng cũng chủ trương và tích cực ủng hộ việc thành lập Cánh tả Châu Âu (EL), nhằm phối hợp hành động của các Đảng Cộng sản, tiến bộ ở Châu Âu, đặc biệt là trong Liên hiệp Châu Âu (EU), xây dựng Châu Âu thống nhất theo xu hướng tả, tiến bộ, nhưng cũng tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng của tổ chức này đối với bản sắc của mỗi Đảng thành viên.

(Nguồn: Ban Đối ngoại Trung ương Đảng)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 06-08-2007