Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Toàn văn cam kết của Việt Nam với WTO


1. Báo cáo của Ban Công tác:

2. Biểu cam kết về hàng hóa:

3. Biểu cam kết về dịch vụ:

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 16-11-2006